<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2038129790140360166\x26blogName\x3d%E2%99%A5+Emiiz%D1%91+Akin%C3%B6+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://emiize.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://emiize.blogspot.com/\x26vt\x3d-303853492983358085', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>Monday, October 20, 2008
Lorhx~!!!

今 天 早 上 有 周 会,

是 非 常 闷 的 一 天。

星 期 四 有 魔 术 表 演,

但 我 不觉 得 有 什 么 好 看。。。

然 后 就 看 颁 奖 颁 奖 颁 奖 颁 奖。。。

很 闷 啊!!!


回 到 班 上 时 已 经 剩 下 10 分 钟,
陈 老 师 就 给 我 们 看 报 纸,讲 话。
嘉 晴 发 现 她 那 组 只 有 他 一 个 女 生,
其 余 的 3 个 都 没 来。。。
林 老 师 节 时,
她 到 我 们 去 图 书 馆,
图 书 馆 很 闷 下,
我 也 不 想 去 的。
无 意 间 看 到 老 师、宛 莞 、 嘉 敏 、 敏 仪 、 婉 颜 和 凯 恩
在 玩 电 脑 的 那 个 地 方 谈 什 么 东 西,
我 、 晓 仪 和 嘉 晴 就 好 奇 走 向 前,
原 来 她 们 在 讨 儿 童 节 时 Sushi 要 订 什 么。。。
老 师 问 订 什 么 时,
我 第 一 个 回 答“烧 鳗 鱼“
哈 哈。。。满 贵 的
老 师 又 叫 多 几个 男 生 来 问 问 吃 什 么?
然 后 又 要 多 一 个 马 来 人
那 个 何 杰 顺 很 大 声 地 叫 xxx ( 忘 了 什 么 名)
在 图 书 馆 的 人 都 望 多 来,
声 音 大 到 像 speaker
老 是 订 的 有 1 set 的 其 中 RM2 和 RM3 的 Sushi。
下 课 过 后 又 去 图 书 馆 很 闷 下,
所 以 就 在 聊 天。
数 英 节 时,
老 实 吩 咐 我 们 看 报 纸,
不 许 吵 闹。
应 该 是 去 开 会,
我 没 听 清 楚。


回 到 家,

本 来 我 是 要 去 belakong 的 Jusco,

但 我 觉 得 不 舒 服,

所 以 不 要 去 了,

就 把 我 要 去 Green Box 的 位 子 让 给 我 哥 哥。


在 家 里,
很 闷 啊 !!!
载 弟 妹 回 家,
妈 妈 顺 便 带 我 去 XX 买 礼 物。
妈 妈 去 Pasar Malan 买 东 西 吃。

和 芷 欣 聊 送 礼 物 的 事。。。

很 晚 了。。。要 睡 喽!
晚 安 Good Night !

~*+Cherry+*~
11:47p.m.
<//span></ span=""><//></ span=""><//></><//></ span=""><//></><//></><//></><//></ span=""><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></ span=""><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></ span=""><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></ span=""><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//></><//>

Labels:

11:17 PM
Posted by ♪ Emiize ♬ @


/ ← Newer ♥ Back Up ♥ Older →