<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2038129790140360166\x26blogName\x3d%E2%99%A5+Emiiz%D1%91+Akin%C3%B6+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://emiize.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://emiize.blogspot.com/\x26vt\x3d-303853492983358085', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>Sunday, November 4, 2012
散华礼弥 头饰 发饰 紫阳花

某天一早起来,
就帮彦婷研究 散华礼弥头上的紫阳花 ~

网上一个头饰卖10++,
 超贵的说,
不如自己动手做~
 
我随便找了张画画纸做,
如果真的要做头饰,
可以用硬纸卡~
后面贴个鳄鱼夹~


1。起稿(做任何东西都要先起稿哦~)


 2。画在图画纸/硬纸卡


 3。剪出来,擦掉铅笔印

 4。随便拿个几个色来用

 5。我用了 深蓝+浅蓝+白

 6。不要沾太多水彩,现在纸上试涂~
慢慢地描><
没有美术底子><
见笑了~

> 成品 <
Labels: , ,

4:56 PM
Posted by ♪ Emiize ♬ @


/ ← Newer ♥ Back Up ♥ Older →