<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2038129790140360166\x26blogName\x3d%E2%99%A5+Emiiz%D1%91+Akin%C3%B6+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://emiize.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://emiize.blogspot.com/\x26vt\x3d-4441407867686616726', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>Tuesday, November 27, 2012
《华丽的挑战》真人版

《华丽的挑战》
之前看过动漫,
过后因为结局不像结局,
所以去追漫画~
忽然发现有真人版,
而且有两位大帅哥,
Super Junior 的成员,
非看不可!
 
其实我都不太喜欢看台湾偶像剧,
因为一集一个小时多,
我可以看三集动漫,
不过还是去看了,
因为我很期待不破尚和最上恭子拍MV那部分~~
 

 怨恭有像到哦~~
真人版叫宫囍~
 

这也是我期待的一部分,
因为动漫里的社长出场都很华丽,
真人版的还算不错啦~~
 
敦贺莲((邪笑
抓到原著的特征了,
生气时露出虚假的绅士笑容,
超攻的笑容,
总之仿佛看到二次元的敦贺莲出现在三次元~

坏男人不破尚,
老实说挺帅的~
跟动漫一样喜欢巨乳的 xDD
哈哈
这个不破尚比较可爱~
 
接下来就是我最最最最最最最最最最最最最最最期待的不破尚MV拍摄,
恶魔天使的,
我非常喜爱~
一点也不逊色,
好喜欢这一集 ❤
 

 
 
精彩剧照: 


 
 
看了4天,
眼睛超累的,
都 2、3 点睡,
因为实在太好看了,
不知不觉就看到这么夜了~
 

Labels:

7:01 PM
Posted by ♪ Emiize ♬ @


/ ← Newer ♥ Back Up ♥ Older →