<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2038129790140360166\x26blogName\x3d%E2%99%A5+Emiiz%D1%91+Akin%C3%B6+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://emiize.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://emiize.blogspot.com/\x26vt\x3d-4441407867686616726', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>Tuesday, November 22, 2016
画图 + 做新发饰

在我上课前几小时,收到老师的微信语音,叫我今天不用带化妆箱来,而是带文具来画上回做的新娘发饰(传送门)。
先用铅笔起稿,然后再用老师的墨水黑笔跟着稿线画,再等一会儿墨水干了后才擦掉稿线。
一番折磨后终于完成了,然后老师还要我们上色,也只是有颜色的珠子才上色,白色珠子不需要,照片中的颜色不明显,但是实物图是有上粉色的。
好久没有画画,而且我是个不会画画的强迫症完美主义孩子,把自己逼死的赶脚。

Vicky很快就画完,然后她去给假人头的头发做造型。
而我完成后,也没有多余的假人头给我练习,于是老师指着一个卡在假人头上的发饰,让我也做一个一样的发饰。
我拿着仔细的研究,究竟该怎么开始做,也顺便想想我自己想的风格,不想跟上次的做得太想象,有了想法后我便开始做。
这个发饰是用发梳卡在头发,可是老师说发梳学院没有,他得回家找找看,于是他让我提醒他明天带发梳给我。
上回,我是做银色发饰,所以这次我用金线做一个金色发饰。
我拗了3片叶子形状,时候也不早,该回家了,再看看明天做造型时有没有空档让我继续。

Labels: ,

11:29 PM
Posted by ♪ Emiize ♬ @


/ ← Newer ♥ Back Up ♥ Older →